ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 7 

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 8 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

โครงการการพัฒนาศักยภาพนักบริหารยุทธศาสตร์

หลักสูตรนักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ 7 - 8

 

          การบริหารงานขององค์กรผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารเป็นอย่างมากเนื่องจากจะต้องเป็นผู้นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและบริหารงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ซึ่งในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องประสานกำกับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดดังนั้นผู้บริหารระดับกลางจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและรอบรู้เรื่องหลักการบริหารให้ถูกต้องทันต่อสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ภารกิจและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความเป็นเลิศในศาสตร์ด้านการบริหารการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถสนองตอบในการพัฒนาองค์กร จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเตรียมความพร้อม ให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานภาคราชการและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศต่อไป

 

กำหนดการอบรม

 • รุ่นที่ 7 ระหว่างวันพุธที่ 22 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

 • รุ่นที่ 8 ระหว่างวันพุธที่ 26 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการอบรมจากต้นสังกัด

 

กำหนดการสมัคร

 •  รับสมัครทั้ง 2 รุ่น ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2563 / ประกาศรายชื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

 

การอบรม 

 • ระยะเวลาอบรม 60 ชั่วโมง ( 10 วัน )

 • เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 • ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ค่าใช้จ่าย

     ผู้เข้ารับการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1.  ค่าสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่าง (ไม่รวมที่พัก และค่าพาหนะของผู้อบรมที่เป็นส่วนตัว) สำหรับการอบรมใน กทม.

2.  ค่าวิทยากรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยากรในภาครัฐและภาคเอกชน

3.  ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

นอกเหนือจากข้อ 1 - 3 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรม ค่าที่พัก ค่าแท๊กซี่ ฯลฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากกรณีที่สามารถเบิกได้ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครออนไลน์

 • กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ และส่งไปที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 023748444 

 

ข้อมูลโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

 • นางสาวจิตราภรณ์ ทองไทย โทรศัพท์ 0819231535

 • นางสาวสุพัตรา อังคาสัย โทรศัพท์ 027273352 หรือ 0871145007

 

* หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติดังแจ้งเท่านั้น *