ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น

ยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล รุ่นที่ 4 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตร

“นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ 1 – 3

 

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป เข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับบริหาร หลักสูตร “นักบริหารระดับต้นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” รุ่นที่ 1 – 3 จำนวน    รุ่นละ 5 วัน (รวม 30 ชั่วโมง) รับสมัครรุ่นละ 50 คน โดยมีรายละเอียดระยะเวลาการอบรมดังนี้

รุ่นที่ 1  วันที่ 1 , 2 , 3 , 9 และ 10 กรกฎาคม 2563 

     รับสมัครบัดนี้ – 22 มิถุนายน 2563 / ประกาศรายชื่อ 25 มิถุนายน 2563 

รุ่นที่ 2  วันที่ 22 , 23 , 24 , 30 และ 31 กรกฎาคม 2563 

     รับสมัครบัดนี้ – 13 กรกฎาคม 2563  / ประกาศรายชื่อ 16 กรกฎาคม 2563  

รุ่นที่ 3  วันที่ 19 , 20 , 21 , 27 และ 28 สิงหาคม 2563

     รับสมัครบัดนี้ – 10 สิงหาคม 2563  / ประกาศรายชื่อ 13 สิงหาคม 2563 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  •  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

สถานที่จัดอบรม

  •  อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

 

วิธีการฝึกอบรม 

  • เน้นการเรียนรู้จากการประยุกต์ด้านวิชาการไปฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยวิธีการบรรยาย อภิปราย และกรณีศึกษา

 

ช่องทางการสมัคร

  • การสมัครสามารถ สมัครออนไลน์ และส่งหลักฐานผ่านทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นายยิ่งยศ จิตธีรภาพ โทร. 0811137581 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    หรือ นางสาวสาวิตรี ผาติเสนะ โทร. 0986885358 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อมูลโครงการ 

 

 
* หลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สถาบันขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติดังแจ้งเท่านั้น *