เยี่ยมชมสถาบัน

     บนพื้นที่ 44 ไร่ นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบอาคาร การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่า สิ่งก่อสร้างต่างๆ ถูกสร้างขึ้น ให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษา สิ่งแวดล้อมในการทำงาน  อันแสดงถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็น world class university

     นิด้า กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรและการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสถาบันให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเสริมความโดดเด่นด้านทัศนียภาพและภูมิทัศน์ของสถาบันให้มีความสวยงาม โดยเน้นความสะอาด ความร่มรื่น (Preen and Clean Campus) และความปลอดภัยในสถาบัน

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณุปโภคที่ทันสมัยไว้บริการเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ

 

ห้องสมุด Living & Digital Library

 

ห้องประชุมและห้องเรียนที่ทันสมัย

 

บริการห้องคอมพิวเตอร์

           สถาบันได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน 3 ห้อง และสำหรับให้นักศึกษาทำงาน (walk-in) 1 ห้อง แต่ในกรณีที่ห้อง walk-in เต็ม และห้องอื่นไม่มีการเรียนการสอน จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้งานได้เช่นกัน

 

บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI)

          เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการเข้า ใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ต ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ PDA ที่สนับสนุน Wi-Fi ก็จะสามารถเข้าใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้ NetID ที่ได้รับไปในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานดังกล่าว

          บริเวณที่ติดตั้งจุดส่งสัญญาณ เพื่อให้บริการเครือข่ายไร้สาย มีทั้งหมด 120 จุด กระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ทั่วสถาบัน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการได้ ที่นี่ คลิก

          นอกจากนั้นสถาบันยังจัดให้บริการการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายให้กับนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

กีฬาและนันทนาการ

          สถาบันได้เตรียมสถานที่ให้นักศึกษา และบุคลากรได้ออกกำลังกาย ทั้งสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง รวมถึงฟิตเนสอีกด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

บริการด้านสุขภาพ

          งานพยาบาลปรึกษาแพทย์ ห้องพยาบาลวันเวลาเปิดให้บริการ

 1) การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาล 

           ทุกวันจันทร์  - วันศุกร์      เวลา 8.30-19.30 น. 

           ทุกวันเสาร์  -  วันอาทิตย์  เวลา 10.00-16.00 น.

2) การตรวจรักษาโดยแพทย์  ด้านอายุรกรรม

           ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี  เวลา 15.00-17.00 น.

3) การตรวจรักษาโดยแพทย์ ด้านจิตเวช

           ทุกวันเสาร์  เวลา 10.00-12.00 น.

** เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ศูนย์อาหาร ร้านค้าและเครื่องดื่ม

 

อาคารที่จอดรถ

          นอกเหนือจากสถานที่จอดรถที่นักศึกษาสามารถจอดรถภายในสถาบันได้แล้วนั้น สถาบันยังมีอาคารที่จอดรถ จำนวน 7 ชั้น สามารถรองรับรถเข้าจอด กว่า 700 คันอีกด้วย โดยรวมแล้วสถาบันรองรับการจอดรถมากกว่า 1000 คันต่อวัน

 

หอพักนักศึกษา

          สถาบันได้จัดห้องพักสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าพัก ระหว่างศึกษาต่อที่นิด้า จำนวน 50 ห้อง ซึ่งอยู่ชั้น 11-12 อาคารบุญชนะ อัตถากร สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 727 - 3996

 

 

ติดต่อขอเยี่ยมชม

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเยี่ยมชม กลุ่มละ 10-15 คน สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม  ชั้น 3 อาคารนิด้าสัมพันธ์(อาคารที่จอดรถ) หมายเลขโทรศัพท์ 02 727 3340 หรือ 02 727 3449 ในวันและเวลาราชการ