ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 รศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง และก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 กรุงเทพธุรกิจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "24 Hours Premium Content" โดยมี คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการบริหาร กรุงเทพธุรกิจ เป็นผู้รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี ณ โถงชั้น 1 อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา กรุงเทพฯ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.ธีรติร์ บรรเทิง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ

Read more ...