ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความ สดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเวทีเสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” ในงาน “คู คลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวันอนุรักษ์คูคลอง แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม เขตมีนบุรี

Read more ...

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้นำเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคมาในโครงการ ต่อ - เติม - บุญ มอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท

Read more ...

          รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติกับ Mr. Huang Chun Shen ประธาน และคุณวารี รุ่งสิริวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัท Chinese Abroad Study Center Co., Ltd. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช

Read more ...

          รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติกับ ดร.นิศาชล ไทยทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซบอน เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช

Read more ...

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี, ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ร่วมกับ Matt Harvey ตำแหน่ง Senior Director, Global Initiatives & Strategy, Stanford Center for Professional Development สหรัฐอเมริกา โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนและผลักดันการสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวทางการทำวิจัยร่วมกัน เป็นต้น

Read more ...

          สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2535 ได้เห็นชอบให้วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่นายปรีดีออกประกาศสันติภาพเป็น “วันสันติภาพไทย” ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ จึงได้จัดงาน "ครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย และ รำลึก 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์" ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของขบวนการเสรีไทย ภายใต้การนำของ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะหัวหน้าขบวนการฯ ที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย รอดพ้นจากการเป็นประเทศพ่ายแพ้สงครามในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

Read more ...

          รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยผู้แทนคณะ ได้แก่ รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะการจัดการการท่องเที่ยว และนางสาวภารดี เทพคายน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะการจัดการการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่ Ms. Kanjana Komnapinit Hannon ตำแหน่ง Director of the Office of International Relations และ Jorge Arnanz ตำแหน่ง Head of Business Management Department. SPUIC จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

Read more ...

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดบรรยายแนะแนวการศึกษาและทุนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ โดยคุณจารุวรรณ จรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย และทีมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และอธิบายรายละเอียดของทุนการศึกษาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักศึกษาชาวไทย ประจำปี ๒๕๖๓ รวมไปถึงข้อมูลการศึกษาในระดับปริญญา และหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

Read more ...
Page 2 of 2