รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ ร่วมกับ Mr.Shawn Reynolds, Associate Vice President for International Partnerships and Senior Advisor for International Advancement จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา พร้อมกับ Mr.U Myat Thu, Chairman and Co-Founder และคณะจาก Yangon School of Political Sciences สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านระบบ ประชุมออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563