เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็น นานาชาติให้กับคณะ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับทุนต่างประเทศที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุม 2/2 ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์