ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนสถาบันเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ป่วยโรคเอดส์ มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งวัดพระบาทน้ำพุ ภายใต้โครงการ "NIDA USR" ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Read more ...

          รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ ร่วมกับ Mr.Shawn Reynolds, Associate Vice President for International Partnerships and Senior Advisor for International Advancement จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา พร้อมกับ Mr.U Myat Thu, Chairman and Co-Founder และคณะจาก Yangon School of Political Sciences สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านระบบ ประชุมออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

Read more ...

          เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็น นานาชาติให้กับคณะ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับทุนต่างประเทศที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุม 2/2 ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์

Read more ...

          โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการฯ จัด "โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน" ขึ้น ณ กิจการเพื่อสังคม ตำบลผาปัง จ.ลำปาง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน พร้อมกับ นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม, สำนักการระบายน้ำ, ชุมชนเขตคันนายาว และ เขตประเวศ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ร่วมศึกษาดูงานจะได้เรียนรู้ ถึงแนวทางและวิธีการสร้าง และพัฒนาตามแนวทางของผาปังโมเดล เพื่อสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงาน หรือ ในพื้นที่ของตนในด้านต่างๆ ได้ ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านการทำ กิจการวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยทีมสื่อสารองค์การฯ นิด้า เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส "คม ชัด ลึก" ครบรอบ 19  ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 Transformation to Online Media Platform โดยมี คุณอุดร แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด เป็นผู้รับมอบ กระเช้าดอกไม้ ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

Read more ...

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหารศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และ แนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็น นานาชาติให้กับคณะ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาติดต่อใช้บริการการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้นำ โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของสถาบัน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ในการนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ร่วมให้การต้อนรับด้วย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร. สุวารี นามวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผอ.โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง 6 คลอง 6 กลุ่มเขต เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลองแห่งชาติ 20 กันยายน 2563 ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การล้างทำความสะอาดทางเท้าริมคลองแสนแสบ ล้างทำความสะอาดท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เทปุ๋ยหมักชีวภาพ ปรับภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ และทาสีสัญลักษณ์ทางจักรยาน เป็นต้น

Read more ...
Page 1 of 2