ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 Mr.Zhao Min, CEO Mrs.Lyu Yawen, General Manager Assistant Mr.Song Zhiyong, Operation Director  Mr.Zhao Mingguang, Vice General Manager Mr.Zhaoguoxiang, Vice Director และ Mr. Yong Fa Lin, นักศึกษาฝึกงานของ Beijing Open Distance Education Center จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 4 เยี่ยมชมศูนย์ธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน (AICA) ร่วมทำกิจกรรม USR ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงกระจังงาม งัดกลยุทธ์การสื่อสารด้วยการเล่าเรื่อง (Storytelling) หนุนวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเกษตรอินทรีย์ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการการเรียนภาษาไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติของสถาบัน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน

Read more ...

กลุ่มงานกิจการนานาชาติจัดกิจกรรม International Field Trip โดยนำนักศึกษาต่างชาติ ของสถาบัน ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมดูงานบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน International Night 2019 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน

Read more ...

          รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะจาก Chung Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Read more ...

          เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

Read more ...

          ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ดร.ศุทธนา วิจิตรานนท์ นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางไปสำนักงานมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและประเทศไทย เปิดสำนักงานใหม่ และร่วมหารือกับผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า ในการนี้ Prof.Dr.Michael McRobbie, President พร้อมคณะร่วมให้การ ต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา 

Read more ...

          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nebrija University ราชอาณาจักรสเปน นำโดย Professor Dr.Joaquin Espallargas Iberni ตำแหน่ง Chairman พร้อมด้วย Mrs. Soraya Lozano Sanchez และ Mrs. Anny Zuleta Fontalvo ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับความ คืบหน้าของกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ และพูดคุยกับผู้แทนจากสำนักสิริพัฒนา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ ของสถาบัน โดยมี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more ...