ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2562

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน Cultural Hours 2562 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มาพบและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 55 ท่าน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ Dr. Yu-Hsiu Lee อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Ming-Cheng Lin ผู้อำนวยการโครงการ International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติอำนวยความสะดวกแก่คณะเพื่อเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ โดยนำนักศึกษาดังกล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) โดยได้นำคณะนักศึกษานานาชาติ ไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์  และตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติเป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

Read more ...

          Ms. Hongwei Yang ตำแหน่ง Board Chairman พร้อมด้วยคณะ รวมทั้งสิ้น ๑๑ คน จาก Yunnan Hanwen Education Investment Group สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันกับ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติให้การต้อนรับและนำชมหอสมุดสุขุม นวพันธ์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย นำโดย H.E.Mr.Md.Nazmul Quaunine, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  เดินทางเยือนสถาบัน เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการ NIDA Summer Camp ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ "Creative and Innovative Economy" ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการรวม 84 คน จาก 19 ประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ให้การต้อนรับ คุณลภัส ไชยธรรม ตำแหน่ง Coordinator of Education and Culture จากสถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ และหารือถึงทิศทางการสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนร่วมหาแนวทางในการนำนักศึกษามาศึกษาต่อ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม PATA อาคารราชพฤกษ์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การฯ พร้อมด้วยทีมสื่อสารองค์การฯ นิด้า เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 48 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 49 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ภายใต้ธีมงาน Anniversary 48th Nation Group Move Forward Total Media Platforms จากหยดหมึกสู่ Digital Media 48 ปี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อครอบคลุมทุก Platforms โดยมี นายมารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 กรุงเทพฯ

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 มีเยาวชนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน จาก 30 กว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ ดำเนินกิจกรรมโดยคณาจารย์และศิษย์เก่าของนิด้า ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน โดยมี รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ได้ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักศึกษา ในพิธีปิดโครงการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more ...