ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2562

          ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เข้าพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับและพูดคุยหารือทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Dr.David Tereladze ตำแหน่ง Vice Dean, Faculty of Economics and Finance จาก North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (NWIM RANEPA) สหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันอย่างเป็นทางการ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดให้พบปะพูดคุยกับนักศึกษาของสถาบันที่สนใจโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ RANPEA สหพันธรัฐรัสเซียอีกด้วย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะผู้แทนจาก Mingde College of Guizhou University นำโดย Mr.Wang Yinghua, President of Mingde College of Guizhou University  Ms. Li Kailezi, President of Guizhou Chinese-Thai cultural Exchange Institute และ Ms.Tian Tian, Section Chief of International Relations Office of Mingde College of Guizhou University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะบริหารการพัฒนา สิ่งแวดล้อม และโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า จัดงานมหกรรมรวมใจ เพื่อสายน้ำ 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more ...

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนสถาบันเข้าร่วมงานฉลอง ๖๒ ปี วันชาติมาเลเซีย และในโอกาสครบรอบ 86 ปี วันกองทัพมาเลเซีย ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้เดินทางไปเยือน Souphanouvong University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับการต้อนรับจาก Mr. Si Anouvong Savathvong ตำแหน่ง Vice President, In Charge of Academic Affairs, Mr. Thongkham Hungsavath ตำแหน่ง Director, Office of International Relations และคณะ พร้อมทั้งร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

Read more ...

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนของสถาบันในการเดินทางเยือน Rattana Institute of Business Administration สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Dr. Bountheuang Mounlasy ตำแหน่ง Director, Mr. Souvanthong Rattanasim ตำแหน่ง Deputy Director of Finance และคณะให้การต้อนรับและร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการรับนักศึกษาของสถาบัน เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน Comcenter College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย Dr. Xaynhonh Khammavong ตำแหน่ง Director, Mr. Khamphong Panichit ตำแหน่ง Deputy Director และคณะให้การต้อนรับและร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการรับนักศึกษาของสถาบัน 

Read more ...

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน Banking Institute (BI), Bank of the Lao PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Read more ...

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Associate Professor Dr. Oudom Phonekhampheng ตำแหน่ง Vice-President, Dr. Sithixay Xayavong ตำแหน่ง Director of Research and Academic Service Office, Associate Professor Dr. Phimpho Luangrath ตำแหน่ง Deputy Director of Office of Post Graduate Studies และ Mr. Phetsamone Phommavong ตำแหน่ง Acting Dean, Faculty of Economics and Business Management ให้การต้อนรับคณะอย่างเป็นทางการและร่วมหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อรื้อฟื้นกิจกรรมความร่วมมือในการจัดส่งนักศึกษา NUOL เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  รวมถึงการจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน

Read more ...