เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 Mr. Shi Donglong, Director General Mr. Huang Tao, Division Director Mr. Bi Jianfeng, Division Director Professor Yue Guining Dr. Mao Wei, China-ASEAN Research Institute และ Mr. Qu Tao, Interpreter จาก Guangxi Foreign Affairs Office (GXFAO) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

          ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Li Renliang รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถาบัน