เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 Prof.Dr.Tawfique M. Haque, Director, South Asian Institute of Policy and Governance (SIPG), North South University จากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับด้วย