ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คณะผู้แทนจาก Huaihua University ได้แก่ Dr. Chaowen SHE, Vice President Dr. Hong WEN, Director of the Office of Personnel Dr. Xing HU, Dean of the School of Biological and Food Engineering Dr. Bin HU, Vice Director of the Office the Academic Studies Dr. Xuemin CHENG, Vice Dean of the School of Art and Design Dr. Shunqiu Yan, Vice Director of the International Office จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 Mr. Shi Donglong, Director General Mr. Huang Tao, Division Director Mr. Bi Jianfeng, Division Director Professor Yue Guining Dr. Mao Wei, China-ASEAN Research Institute และ Mr. Qu Tao, Interpreter จาก Guangxi Foreign Affairs Office (GXFAO) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 Professor Dr. Jiang Chao, Director of Social Science, Former Dean of Law School และAssociate Professor Chuanyu Luo, Vice Dean of China-ASEAN Research Institute จาก Guangxi University (GXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more ...

          ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ รศ.ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เดินทางเยือน Excelia Group ณ เมืองลาโรแชล สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพบปะพูดคุยหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับผู้แทนของ Excelia Group และ La Rochelle Business School เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

Read more ...

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางเยือน École de Management Léonard de Vinci (EMLV) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Dr.Laurent Aléonard, Dean of Academic Affairs; Dr. Nicholas G. Paparoidamis, Dean of Research; Philippe Wagner, Director of Programs and studies; Bastien Nivet, Associate Professor และ Katia Amazit, International Relations Coordinator ให้การต้อนรับและพบปะหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563 คณะกรรมการชมรมต่าง ๆ  ผู้แทนคณะทุกคณะ เข้าร่วมรับฟังโอวาท แนวทางการดำเนินกิจกรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา จาก ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมทั้ง ผศ.ดร.รักษ์พงษ์  วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา และ รศ.ดร.วิชัย  อุตสาหจิต อาจารย์ที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ อาคารนราธิป พงษ์ประพันธ์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 Mrs.Prajkta Sachin Vice President พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา Aspire – The Institute of Human Development จากสาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนสถาบัน เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งฟังบรรยายข้อมูลของวิทยาลัยและหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติ

Read more ...

         เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 Prof.Dr.Tawfique M. Haque, Director, South Asian Institute of Policy and Governance (SIPG), North South University จากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ คณบดี และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับด้วย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

Read more ...

          ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุม Inauguration Ceremony of the 2nd Executive Committee Meeting of Chengdu International Sister Cities Higher Education Institutions Alliance ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และพบปะพูดคุยกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยและในจีน เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

Read more ...