ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 Ms. Xiaoman Lu นักศึกษามหาบัณฑิต Master of Economics (English program) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ของสถาบันฯ ที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Graduate Student Exchange ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 อธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางเยือน National Academy of Governance (NAOG) และ National University of Mongolia (NUM) ประเทศมองโกเลีย เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับการมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอีกด้วย

Read more ...

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 1) Prof. Peng Xiaolin, Vice President 2) Prof. Guo Daorong, Dean of College of Animation 3) Prof. Lian Hongyu, Deputy Dean of College of Tourism, Economics and Management 4) Prof. Chen Jun, Director of Office of Student Affairs 5) Prof. Sun Fuchun, Deputy Director of Office of Scientific Research and 6) Ms. Liu Hai, Officer of Office of International Cooperation and Exchange, Chengdu University (CDU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more ...

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวเข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความเป็นผู้นำนักพัฒนายุคใหม่ที่มีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการบรรยาย การทำกิจกรรมกลุ่ม และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

Read more ...

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ

Read more ...

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ คณะสถิติประยุกต์ งานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

Read more ...

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 Dr.Chaur-shin Yung, President of Fo Guang University และProfessor Shang-mao Chen, Chair of the Department of Public Affairs จาก Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดโครงการ The 6th NIDA Summer Camp ในหัวข้อ "Sustainable Community Development" ระหว่างวันที่ 12-21 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและชาวไทยเข้าร่วมโครงการรวม 96 คน จาก 30 ประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Read more ...

          การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 6th ICADA 2017—SSIS) จัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ภายใต้หัวข้อ “ASEAN and Globalization:Convergence, Harmony, and Connectivity” 

Read more ...

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 เรื่อง NIDA Spirit: WISDOM for Change เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ/สำนัก/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างจิตวิญญาณในการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมของสถาบัน “WISDOM for Change”

Read more ...
Page 4 of 5