ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “Content Marketing” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Content Marketing ให้กับบุคลากรของสถาบันที่ดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะและปรับใช้ในงานตนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นสาหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบันฯ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในราชอาณาจักรสเปน อาทิ UNWTO, Nebrija University, University de Castilla La Manch และ Universitat Autonoma De Barcelona (UAB) ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

Read more ...

         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ, สำนักงานเขตคันนายาว, สำนักการระบายน้ำ, สำนักสิ่งแวดล้อม, กองสวนน้ำบึงกุ่ม, โรงเรียนคันนายาว, ร้อย รส. ร.12 พัน.3 รอ., สถานีตำรวจบางชัน, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคันนายาว และชุมชนในเขตคันนายาว จัดพิธีเปิดโครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อ ของแผ่นดิน จำนวน 9,999 ดอก

Read more ...

          เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 กองงานผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ขึ้น โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธการบดีฝ่ายวางแผนกล่าวเปิดงาน และรับฟังการบรรยายเรื่อง ความท้าทายและการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในกระแส Disruptive โดย คุณพิชญ์ บุญตรา รองผู้อำนวยการกลุ่มด้านลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

Read more ...

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Gerard L. Hanley, Assistant Vice Chancellor, Academic Technology Services, California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์การเรียนทางไกล และพิพิธภัณฑ์สถาบัน และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในที่ 21 กรกฎาคม 2560

Read more ...

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ ณ สถาบัน เพื่อนำนักศึกษาดังกล่าวไปทัศนศึกษา (International Outing) ณ  สถานที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้โครงการที่สำคัญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริไทย และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย

Read more ...

          รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  งานประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 6/2560 ในการนี้ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ได้นำเสนอบทความ Loan Syndication and Dollar Cost Averaging Stategy ต่อที่ประชุมซึ่งเป็นหนึงในผลงานที่ได้ยื่นนำเสนอการขอตำแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 11 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

Read more ...

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะผู้แทนจาก Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more ...
Page 3 of 5