ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม "สภาสถาบันพบประชาคม" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน สรุปผลการดำเนินงานของสภาสถาบันในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาสถาบันในด้านต่างๆ หลังจากนั้น ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาคมนิด้า เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 Asst. Prof. Dipra Jha, Director of Global Engagement for Hospitality, Restaurant and Tourism Management จาก University of Nebraska Lincoln ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วย 

Read more ...

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติของสถาบันฯ ในการนี้ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบกลุ่มประเทศเอเชียใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้ ร่วมให้การต้อนรับ

Read more ...

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งถือเป็น “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสถิติประยุกต์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม และชมรมอาสาพัฒนาชนบท ได้เดินทางไปร่วมงาน “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560” ณ บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง โดยภายในงานมี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read more ...

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ผศ.ดร.เตวิช เสวยไอยาราม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะภาษาและการสื่อสาร ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ  อ.ดร.ฌานิทธ์  สันตะพันธ์  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Dr.Stéphane  Roy , Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560

Read more ...

          เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 120 คน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “การพัฒนาครู ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาเยาวชน” ในหัวข้อ การเสริมสร้างคนดี-คนเก่ง ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ให้กับคณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 43 คน จากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ใกล้เคียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน รวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรอื่นๆในสถานศึกษาได้

Read more ...

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ได้แก่ นายสิรภพ ว่องสนองกิจ, นางสาวชนาภา เมืองงามสมบูรณ์ และนางสาววรรณิภา คุดสีลา ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายสรธัญ สุมานิตย์ และนางสาวชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์ ซึ่งได้ทุนเรียนภาษาจีน Huayu Enrichment Scholarship (HES) ประจำปี 2560 ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน ในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ 

Read more ...

         "นิด้า" ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กิจกรรมเพื่อสังคม และ พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่มอบเงินที่รับการบริจาคจากนักศึกษาเก่า อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 120,000 บาท

Read more ...

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 Assoc. Prof. Liu Xiaoqiao, Law teaching and Research Department, Dr. Xie Jinfu, Lecturer, Leadership Development teaching and Research Department, Dr. Lyu Yong, Lecturer, Philosophy teaching and Research Department, Ms. Meng Xiangning, Lecturer, Economics teaching and Research Department and Ms. Meng Yan, Lecturer, Law teaching and Research Department จาก Guangxi Administrative College สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more ...
Page 2 of 5