เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 Prof.Wang Chengyong, Vice President พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Guangdong University of Technology (GDUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน