เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Ms.Sasha Ou Yang, Executive Manager for South & Southeast Asia and Oceania จาก National Chengchi University(NCCU) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) เยือนสถาบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน