ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน และเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลากว่า ๒ เดือน เพื่อสถาบันจะรวบรวมนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วส่งมอบให้กับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางกะปิต่อไปนั้น

           บัดนี้ สถาบันได้ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยสถาบันได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักเขตบางกะปิ ในการเอื้อเฟื้ออุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธา แสดงพลังแห่งความภักดี พร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ทำให้โครงการประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย โดยสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้มากถึง ๑๙,๙๙๙ ดอก จากเป้าหมายเดิมที่วางไว้ คือ ๙,๙๙๙ ดอก

          ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๙กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช โดยมี รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี , พล.อ.ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคนนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการจัดงาน มีผู้แทนสมาคมนักศึกษาของแต่ละคณะ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เดินทางมาร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ พร้อมทั้งผู้แทนจากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และ สำนักงานเขตบางกะปิ ให้เกียรติเดินทางมารับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๙,๙๙๙ ดอก เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานยังมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมนักศึกษาเก่าของแต่ละคณะ รวมถึงบุคลากรของนิด้า เข้าร่วมงานเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมาก