เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ เดินทางเยือนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติของสถาบันฯ ในการนี้ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบกลุ่มประเทศเอเชียใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้ ร่วมให้การต้อนรับ