เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งถือเป็น “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสถิติประยุกต์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม และชมรมอาสาพัฒนาชนบท ได้เดินทางไปร่วมงาน “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560” ณ บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง โดยภายในงานมี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมงานและลงพื้นที่ทำกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งหาดแม่รำพึง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง และสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป