รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร ผศ.ดร.เตวิช เสวยไอยาราม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะภาษาและการสื่อสาร ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และ  อ.ดร.ฌานิทธ์  สันตะพันธ์  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Dr.Stéphane  Roy , Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560