เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “การพัฒนาภาวะผู้นำตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 120 คน

 

          โดยในวันแรก เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยากร ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          สำหรับกิจกรรมในวันที่สอง ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักการและ วิธีปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เยาวชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป