เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการ “การพัฒนาครู ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาเยาวชน” ในหัวข้อ การเสริมสร้างคนดี-คนเก่ง ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ให้กับคณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 43 คน จากโรงเรียนโดยรอบพื้นที่ใกล้เคียงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน รวมถึงถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรอื่นๆในสถานศึกษาได้

          ซึ่งโครงการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน อาจารย์จากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิคต่างๆ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทุกท่าน ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์