เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 Assoc. Prof. Liu Xiaoqiao, Law teaching and Research Department, Dr. Xie Jinfu, Lecturer, Leadership Development teaching and Research Department, Dr. Lyu Yong, Lecturer, Philosophy teaching and Research Department, Ms. Meng Xiangning, Lecturer, Economics teaching and Research Department and Ms. Meng Yan, Lecturer, Law teaching and Research Department จาก Guangxi Administrative College สาธารณรัฐประชาชนจีน

เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล คณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วย