ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 Mr.Christophe Crabot, College International Manager จาก Nottingham Trent University (NTU) สหราชอาณาจักร และ Prof. Dr. T.K. Peng, Dean, International College จาก I-Shou University (ISU) สาธารณรัฐจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ และผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะภาษาและการสื่อสาร   โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงินจำนวน 129,999 บาท ซึ่งได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน และการบริจาคจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป โดยได้ทำการมอบเงินสนับสนุนให้กับ ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้แสลม ในกิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ณ สนามยิงปืนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Read more ...

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 Prof. Nigel Hemmington, Acting Vice Chancellor Mr. Lester Khoo, Director International Relations & Development, Office of International Relations and Development จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ และ คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more ...

          เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 Mr. Bounxay Chansina, former Counsellor of Education and Culture and Vansay Noraseng, current Counsellor of Education and Culture จากสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารสถาบัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 Prof.Wang Chengyong, Vice President พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Guangdong University of Technology (GDUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560  Mr.Sok Sengyan Vice-President of the RSA, chair of delegates, Mr.Ung Saravann Director of the Research and International Relations, Mr.Pao Vibol Chief of the Bureau in Charge of Continuing Education จาก  Royal School Administration (RSA), Ministry of Civil Service สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในเรื่องการจัดการสถาบัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมข้าราชการของสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more ...

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Ms.Sasha Ou Yang, Executive Manager for South & Southeast Asia and Oceania จาก National Chengchi University(NCCU) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) เยือนสถาบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more ...

          ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงก่อตั้งสถาบัน และเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลากว่า ๒ เดือน เพื่อสถาบันจะรวบรวมนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วส่งมอบให้กับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางกะปิต่อไปนั้น

Read more ...

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก International Student Corps, Udayana University, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ จัดงาน Cultural Hours ครั้งที่ 2/2560 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 60 ท่าน ในครั้งนี้กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก  Mr. Dorji Wangchuk นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติภูฏาน วิทยาลัยนานาชาติ นายพงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์ นางสาวอมราวดี ไชยโยสัญชาติไทย และ Miss Tadam Somsamouth สัญชาติลาว นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ Mr. Hasanuzzaman Tushor นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติบังคลาเทศ  Mr.Tin Minn Oo นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติจีนเมียนมาร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ Mr. Abubakar Ahmad นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติไนจีเรีย คณะรัฐประศาสนศาตร์ ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเทศดังกล่าวกับนักศึกษานานาชาติ

Read more ...
Page 1 of 5