ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2559

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม  

Read more ...

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติในโครงการ NIDA for NEPAL ชาวนิด้าปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล 

Read more ...

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการอบรม “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

Read more ...
Page 5 of 5