ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2559

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สังกัดกองงานผู้บริหาร ร่วมกับสำนักบรรณสารการพัฒนา ชมรมอาสาการพัฒนาชนบท สโมสรนักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ ได้ร่วมจัดโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) “ส่งของขวัญและกำลังใจแด่น้องๆ”

Read more ...

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยสื่อมวลชน(MEET THE PRESS) โดยมีรศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ ร่วมให้การต้อนรับคุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานเครือมติชน นำผู้บริหารหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา 

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการอบรมเผบแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อ การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมเมือง ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2558 ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 34 คน โดนได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธ์ กล่าวต้อนรับ

วันอังคารที่  22 กันยายน 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เครือข่ายนิด้าอีส และชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้า ระยอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นจำนวนเงิน 20,975 บาท และเงินบริจาคจากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ณ วัดทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

     วันนเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียน สาธิต มศว. ประสานมิตร สถาบันนโยบายศึกษาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราดอเดนาวร์  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ และโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ จัดงาน มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 หัวข้อ การสร้างความสามารถของพลเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา88 พรรษา กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน  ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read more ...

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมได้จัดการประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH ขึ้น โดยมี รอบชิงชนะเลิศ ในงาน NIDA Open House 2015 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการร้องเพลง นักแต่งเพลงมือชีพ ดารานักแสดง และครูสอนร้องเพลง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง ได้แก่

Read more ...

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 17 ท่าน ได้แก่ 

Read more ...

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ  และเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา หน่วยงานในสถาบันร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

Read more ...

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน The 2nd NIDA ASEAN Camp 2015 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

Read more ...

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม 

Read more ...
Page 4 of 5