ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2559

          อธิการบดี ผู้บริหารสถาบันฯ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือนสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น อาทิ University of Tsukuba, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), University of Tokyo และ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2559

Read more ...

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรม International Outing เพื่อพานักศึกษาต่างชาติของสถาบันฯ ไปทัศนศึกษา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๖ คน

Read more ...

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้เรียนเชิญคุณพิจารณา  สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรมจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง “The Newton Fund: Research and Innovation for  Growth and Prosperity” ภายใต้โครงการสนับสนุนการขอรับทุนเพื่อไปศึกษา/วิจัย/แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนไทยในให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเป็นผู้นำนักพัฒนามีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

Read more ...

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และนางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน

Read more ...

          3 มิถุนายน 2559 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และนางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน

Read more ...

           เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมประชุคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคานราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคานราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...

ชมรมพุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาส "เทศกาลวัน  วิสาขบูชา ประจำปี 2559" ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานเฉลิมฉลอง “ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา” ในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีคณะผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันและบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

Read more ...
Page 2 of 5