ข่าวสารกองงานผู้บริหาร ประจำปี 2559

          กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม และนางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมมอบเสื้อโปโลตราสถาบันจำนวน ๒๐ ตัว และมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาสี จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Read more ...

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โครงการ NIDA USR นำโดย "ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว" ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากรนิด้า เดินทางไปมอบปัจจัย และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายดอกไม้และจตุปัจจัย ณ โรงพยาบาลสงฆ์ โอกาสนี้...กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินกิจกรรม NIDA USR ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

Read more ...

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาที่ดินสถาบันนโยบายศึกษาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ NIDA จัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ กล่าวรายงาน และผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Read more ...

          วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดพิธีน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจุดเทียนแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ สนามฟุตบอล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีกว่า 3,000 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป

Read more ...

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์องค์การ (Communication for Brand Creation) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์องค์การ และให้เกิดการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรช่วยให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน

Read more ...

นางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารชุบ กาญจนประกร ชั้น 2 โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Read more ...

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวของสถาบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" เพื่อเป็นเวทีรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกันหาแนวทางพัฒนาสถาบันของผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สำนัก และผู้บริหารระดับกลางของสถาบัน กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอ Core Competency ของสถาบัน คณะ สำนักต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ world cafe เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2559 ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี

Read more ...

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ ณ บริเวณระเบียงด้านหน้าอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นวันครบรอบ 125 ปี พระชาตกาลของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประธานคณะกรรมการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more ...

          เมื่อวันที่ 14-23 มิถุนายน 2559 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรม NIDA Summer Camp ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Innovative Tourism for Sustainable Development ขึ้น ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 95 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลกโดยการจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมกับมิตรภาพอันน่าประทับใจ

Read more ...

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำโดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านงบประมาณและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุม 802 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

Read more ...
Page 1 of 5