เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โครงการ NIDA USR นำโดย "ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว" ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยบุคลากรนิด้า เดินทางไปมอบปัจจัย และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายดอกไม้และจตุปัจจัย ณ โรงพยาบาลสงฆ์ โอกาสนี้...กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินกิจกรรม NIDA USR ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี