สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง "การปรับตัวของสถาบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" เพื่อเป็นเวทีรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกันหาแนวทางพัฒนาสถาบันของผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ/สำนัก และผู้บริหารระดับกลางของสถาบัน กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอ Core Competency ของสถาบัน คณะ สำนักต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ world cafe เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2559 ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี