เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ ณ บริเวณระเบียงด้านหน้าอาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ เนื่องจากวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นวันครบรอบ 125 ปี พระชาตกาลของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประธานคณะกรรมการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึง พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และเพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสถาบันและประเทศชาติ โดยสถาบันได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วางพานพุ่มดอกไม้สักการะพระอนุสาวรีย์ พร้อมด้วยพระญาติ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมวางพวงมาลัยสักการะพระอนุสารีย์ จากนั้นได้ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช