เมื่อวันที่ 14-23 มิถุนายน 2559 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรม NIDA Summer Camp ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ Innovative Tourism for Sustainable Development ขึ้น ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 95 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลกโดยการจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมกับมิตรภาพอันน่าประทับใจ