อธิการบดี ผู้บริหารสถาบันฯ และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือนสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น อาทิ University of Tsukuba, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), University of Tokyo และ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ในระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2559