กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรม International Outing เพื่อพานักศึกษาต่างชาติของสถาบันฯ ไปทัศนศึกษา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๖ คน