สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนไทยในให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเป็นผู้นำนักพัฒนามีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้แก่สังคม ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

           โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 107 คน เข้าร่วมค่ายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR (University Social Responsibility) ณ โรงเรียนบ้านถนนคด อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคมเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

          อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้กล่าวในพิธีปิดโครงการว่า “รู้สึกยินดีและดีใจที่โครงการ The 3rd NIDA ASEAN Camp 2016 ได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศและเป็นโครงการที่ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว สิ่งที่นิด้าคาดหวังคือ หลังจากที่นักศึกษาทุกคนผ่านค่ายนี้ไปแล้ว จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ อย่างไรก็ดีการเป็นผู้นำไม่ได้หมายความเพียงการเป็นหัวหน้าหรือการมีตำแหน่งระดับสูงในสังคม แต่หมายถึงศักยภาพของคนเราที่มีภาวะการเป็นผู้นำ” รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการกล่าว นอกจากนี้ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา จำนวน 107 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์