3 มิถุนายน 2559 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และนางสาวประภัตรา ปักกัดตัง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นำคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์มีทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน

 

          ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเสียงประกอบการผลิตภาพยนตร์ ห้องควบคุมการออกอากาศรายการทีวี และห้องสตูดิโอ RSU WISDOM TV ที่มีความทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อในปัจจุบัน