เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมประชุคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคานราธิปพงศ์ประพันธ์

          โดย ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ได้กล่าวถึงความสำเร็จที่ผ่านมาในการดำเนินงานของกองทุนนิด้าพัฒนาและการพัฒนาสถาบันด้านต่างๆ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมดำเนินงานมา และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ตัวแทนที่ประชุม ได้แก่ รศ.ดร. นันทา สู้รักษา นายกโสรสรบุคลากร พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนนิด้าพัฒนาที่ร่วมประชุม ได้ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญพร้อมรูปภาพ แด่ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนในโอกาสนี้ด้วย