เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคานราธิปพงศ์ประพันธ์

 

 

          โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการเปิดวิดีทัศน์ประมวลภาพการทำงานของ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร “รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน” (พ.ศ.2553-2559) นอกจากนี้ ผศ.ดร. วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมกันมอบกระเช้าแด่ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนในโอกาสนี้ด้วย