สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานเฉลิมฉลอง “ห้าทศวรรษนิด้า...สืบสานพระราชปณิธาน สร้างนักบริหารการพัฒนา” ในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีคณะผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันและบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

           ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และการแสดงพิเศษ “The Spirit of NIDA” โดยช่วงสุดท้ายของงาน รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาต่อประชาคมนิด้า รวมถึงอดีตอธิการบดี ที่จะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานขององค์ผู้ก่อตั้ง สานต่อความมั่นคงแข็งแกร่งที่อดีตอธิการบดีทุกท่านได้วางรากฐานไว้ นำพานิด้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลก หรือ World Class University เพื่อการ "สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง" WISDOM for Change