กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการอบรมเผบแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อ การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมเมือง ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2558 ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกร ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 34 คน โดนได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธ์ กล่าวต้อนรับ