วันอังคารที่  22 กันยายน 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เครือข่ายนิด้าอีส และชมรมการจัดการสิ่งแวดล้อมนิด้า ระยอง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นจำนวนเงิน 20,975 บาท และเงินบริจาคจากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ณ วัดทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง