วันนเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียน สาธิต มศว. ประสานมิตร สถาบันนโยบายศึกษาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราดอเดนาวร์  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ และโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ จัดงาน มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2558 หัวข้อ การสร้างความสามารถของพลเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา88 พรรษา กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน  ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

     ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง การคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ... เราจะช่วยกันอย่างไร ?? โดย คุณวิชัย  สมบูรณ์ ผู้ชำนาญงานด้านแผนงาน โครงการ และวิชาการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และการเสวนาเรื่อง ขยะ...ไม่เป็นขยะ... เราทำได้ โดยคุณวิจัย  อัมราลิขิต(นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี), คุณน้ำอ้อย  เวชกามา(อาจารย์จากโรงเรียนโสมาภา 2 เขตบึงกุ่ม), คุณจุไรรัตน์  เครือพิมาย(คณะกรรมการชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย) และผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต(หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Lab)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

 

    นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเรื่อง การจัดการขยะในต่างประเทศการจัดการขยะในประเทศนิวซีแลนด์ โดย คุณวิชนี รัตนพันธ์ เจ้าของฟาร์มในนิวซีแลนด์ การจัดการขยะในไต้หวัน โดย ดร.กวิชช์  ธรรมิสร มูลนิธิพุทธฉือจี้ การจัดการขยะในประเทศญี่ปุ่น โดย คุณยาซุโอะ อุเอดะ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัทยามางิชิซึม ไลฟ์ไทยจิกเคน จำกัด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,300 คน