กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมได้จัดการประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH ขึ้น โดยมี รอบชิงชนะเลิศ ในงาน NIDA Open House 2015 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการร้องเพลง นักแต่งเพลงมือชีพ ดารานักแสดง และครูสอนร้องเพลง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง ได้แก่


1. ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA

2. อาจารย์ ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA

3. คุณนราธิป ปานแร่ ผู้แต่งเพลงและเรียบเรียงดนตรี “อย่าหยุดความคิด” “ปณิธานของพ่อ” เรียบเรียงดนตรีเพลง “ลูกนิด้า”

4. คุณวรภพ เจริญมโนพร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และเป็นคุณครูสอนร้องเพลงที่ KPN

5. คุณสุคนธวา เกิดนิมิตร ดารานักแสดงและพิธีกร , นศ.ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA

 

          บรรยากาศในการประกวดเป็นไปอย่างเข้มข้น ผลการประกวด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น้องลิน-น.ส.ปาลวรินทร์ วิลา จาก ม.ศรีปทุม (หมายเลข 3) ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น้องบีม-น.ส.ขวัญรัตน์ ศรีบุญธรรม จาก ม.สวนดุสิต (หมายเลข 10) ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น้องบุ๋ม-น.ส.ถิรพร ทรงดอน จากม.มหิดล (หมายเลข 6) และผู้ได้รับรางวัลขวัญใจ NIDA STAR SEARCH ได้แก่ น้องเป๊ปซี่-นายนเรนทร์ฤทธิ์ เหมาะมืด จาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม (หมายเลข 4) 

 

          นอกจากนี้ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แต่งเพลง เรียบเรียงดนตรี ผู้ขับร้องเพลงสถาบัน และนักแสดงนำเพลง ลูกนิด้า ดังนี้

1.คุณนราธิป ปานแร่ ผู้แต่งเพลงและเรียบเรียงดนตรี “อย่าหยุดความคิด” “ปณิธานของพ่อ” เรียบเรียงดนตรีเพลง “ลูกนิด้า” และคณะกรรมการโครงการประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH 

2.คุณวรภพ เจริญมโนพร ผู้ขับร้องเพลง “ลูกนิด้า” และคณะกรรมการโครงการประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH

3.คุณสุภัทราพร ตันอธิคม นักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในมิวสิควิดีโอเพลง “อย่าหยุดความคิด”

4.คุณสุคนธวา เกิดนิมิตร นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA ซึ่งเป็นนักแสดงนำเพลงลูกนิด้า และคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง NIDA STAR SEARCH

5. คุณรณพรหม ชุนงาม นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA ซึ่งเป็นนักแสดงนำเพลงลูกนิด้า

6. คุณกัญจน์ณัฏฐ์ ศรนุวัตร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA ซึ่งเป็นนักแสดงนำเพลงลูกนิด้า