สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 17 ท่าน ได้แก่ 

 1. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ 

2. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ 

3. นายสัญญา ชีนิมิต 

4. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส 

5. พลตำรวจโทวรเทพ เมธาวัธน์ 

6. นายหทัย อู่ไทย 

7. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก 

8. พลอากาศโทมานะ ประสพศรี 

9. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต 

10. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร 

11. นางสาวสุนันท์ ทองสอง 

12. นางภัทรภร วรรณภิญโญ 

13. นายชวลิต พิชาลัย 

14. MS.Thamma Phetvixay 

15. นายทวี ธีระสุนทรวงศ์ 

16. พลเอกสมหมาย เกาฏีระ 

17. นายลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์ 

 

โดยได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ที่ผ่านมา