กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ  และเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา หน่วยงานในสถาบันร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน และนักศึกษา ร่วมมอบเครื่องปริ้นเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ กระดานไวท์บอร์ด และเงินบริจาค รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,200 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนมงคลวิทยา วัดมงคลสามัคคีธัมโมธัย (เขาสาป) ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีพระอธิการวิทยา จิตตะธัมโม เจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนการเรียนการสอนของสามเณรนักเรียนต่อไป