สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน The 2nd NIDA ASEAN Camp 2015 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

โดยมีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 100 คน เข้าร่วมค่ายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-22 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ ภูวิว รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา และลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR (University Social Responsibility) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง จังหวัดนครราชสีมา โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

     กิจกรรมในสองวันแรก จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 90 คนที่เดินมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกเพื่อมาเข้าร่วมโครงการ NIDA SUMMER CAMP 2015 จัดโดย กลุ่มงานกิจการนานาชาติ มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเข้าร่วม Faculty Rally Reception Party ระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ สถาบันยังเน้นการให้ความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า การจัดกิจกรรม Group Discussion เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ฐิติกานต์ สัจจะบุตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้นำกิจกรรม และการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     ต่อมา เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมได้นำนักศึกษาค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 เดินทางไปทำกิจกรรม ณ ภูวิว รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยเริ่มต้นจากการฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ภาวะผู้นำกับความสามารถในการปรับตัวสู่วัฒนธรรมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม กิจกรรมสันทนาการ การลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านใหม่สำโรง โดยมีการปรับปรุงห้องสมุด จัดทำมุมอาเซียน จัดทำสนามเด็กเล่น จัดสวนหย่อมบริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องสมุด โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการกองทุนนิด้าพัฒนา และผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจำนวน 10,000 บาท ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นผู้แทนนักศึกษาปริญญาเอก มอบเงินจำนวน 10,000 บาท นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 24 ได้มอบทราย และหญ้าในการปรับปรุงสวนหย่อมและสนามเด็กเล่น พร้อมเงินจำนวน 10,000 บาท และนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 25 บริจาค ไอศครีม น้ำดื่ม และโดนัทให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 110,000 บาท โดย อาจารย์ นัฐพงศ์ เถาะสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงเป็นผู้รับมอบ

     ต่อมา วันที่ 21 มิถุนายน 2558 กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคมได้นำนักศึกษาค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ตลาดน้ำเขาใหญ่ ชมการแสดงของสัตว์หลากหลายชนิด เรียนรู้การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร ณ ฟาร์มเห็ดเขาใหญ่พาโนรามา ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้างฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) และ The Bloom สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

     ในวันสุดท้ายของค่าย (22 มิถุนายน 2558) รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการว่า “รู้สึกยินดีและดีใจที่โครงการ The 2nd NIDA ASEAN Camp 2015 ได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากถึง 100 คน สิ่งที่นิด้าคาดหวังคือ หลังจากที่นักศึกษาทุกคนผ่านค่ายนี้ไปแล้ว จะได้นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำ พร้อมที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปลายปี 2558 ที่ทุกคนทราบกันดีคือ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC” พร้อมกันนี้ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944390112285795.1073742023.432605116797633&type=3