กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม 

 ทั้งนี้เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแหล่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง แด่โรงเรียนบางกอกศึกษา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณครูอำพัน วงศ์พุฒ อาจารย์อาวุโสโรงเรียนบางกอกศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำเงินบริจาคไปดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด ให้มีความพร้อมต่อการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป